Ali javadi (@javadi2182) Medias

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2017-06-22 09:15:38

22 June 09:15:38
😂😂😂

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2017-06-19 10:18:17

19 June 10:18:17
...

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2017-06-11 11:56:56

11 June 11:56:56
...

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2017-05-29 01:54:52

29 May 01:54:52
...

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2017-05-18 14:36:37

18 May 14:36:37
...

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2017-04-11 05:18:53

11 April 05:18:53
...

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2017-02-07 04:05:54

07 February 04:05:54
...

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2017-01-30 02:53:45

30 January 02:53:45
به دعوت خاله مهربان ،کنسرت علیرضا عصار😊

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2016-11-25 03:19:13

25 November 03:19:13
در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست میرسم با تو به خانه،از خیابانی که نیست می نشینی رو به رویم خستگی در میکنی چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست باز میخندی و میپرسی که حالت بهتر است؟ باز میخندم که خیلی...! گر چه میدانی که نیست

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2016-09-09 09:17:07

09 September 09:17:07
...

Ali javadi (@javadi2182) Instagram photo 2016-08-30 05:02:36

30 August 05:02:36
شروع پیاده روی ۴ ساعته برای رسیدن به دریاچه با پسر عمه عزیز