YURA
@yura_936

ID: 1780070827

GIRL'S DAY YURA

YURA (@yura_936) Medias

YURA (@yura_936) Instagram photo 2017-04-13 15:09:12

13 April 15:09:12
빨대랑 놀기🤡

YURA (@yura_936) Instagram photo 2017-04-08 04:24:49

08 April 04:24:49
하트머리 S2 💕 와..S2 이거 진짜 오랜만이다 ㅋㅋㅋㅋㅋ

YURA (@yura_936) Instagram photo 2017-04-03 07:30:26

03 April 07:30:26
뽀글뽀글 뽀글뽀글 맛좋은라면~~~머리*

YURA (@yura_936) Instagram photo 2017-03-27 03:06:57

27 March 03:06:57
걸스데이 I ll Be Yours가 나왔어요!!!!!!!♡ 꺄 넘좋앙 수록곡까지 한번 들어보아요* 완전최고😍😍😍😍😍😍😍

YURA (@yura_936) Instagram photo 2017-03-23 14:58:06

23 March 14:58:06
율혤♡♡ 해투 본방사수💕

YURA (@yura_936) Instagram photo 2017-03-14 01:05:37

14 March 01:05:37
컴백얼마안남았다아아아*

YURA (@yura_936) Instagram photo 2017-02-07 09:09:43

07 February 09:09:43
너희 때문에 행복해♡

YURA (@yura_936) Instagram photo 2017-02-04 08:51:34

04 February 08:51:34
후추만있냐 나도 있다!! 볼따구 깨물고싶엉 꺄*